מסמכים

דו"ח הועדה החיצונית – ספטמבר 2011

תגובת אוניברסיטת בן-גוריון לדו"ח הועדה החיצונית – אוקטובר 2011

הערות הועדה החיצונית על תכנית הפעולה של אוניברסיטת בן-גוריון

חוות דעת של הוועדה החיצונית מרץ 2012

חוות דעת של הוועדה החיצונית יולי 2012

הצעת ועדת המשנה של המל"ג 4.9.2012

פרוטוקול של ישיבת "ועדת החינוך והספורט" שהתכנסה ביום 7.12.2011  (מסמך זה אינו קשור ישירות להתדיינות בין מל"ג למחלקה לפוליטיקה וממשל, אך יש לו חשיבות רבה להבנת הבעייתיות הרבה והסכנה שטמונות בפעולות נגד מחלקה זו ובמניעים הגלויים והסמויים לפעולות אלה).