watch מחסום | Women against the Occupation and for Human Rights

watch מחסום | Women against the Occupation and for Human Rights.

מחסוםwatch היא תנועת נשים ישראליות, פעילות שלום, המייצגות את החברה הישראלית על כל גווניה, המתנגדת לכיבוש הישראלי בשטחים הכבושים ולשלילת זכותם של הפלסטינים לנוע באופן חופשי על אדמתם. מאז שנת 2001 אנו משקיפות מדי יום במחסומי צה"ל בעומק הגדה ועל גדר ההפרדה, בדרכי עפר נידחות ובכבישים ראשיים, במשרדי המנהל האזרחי (מת"קים) ובבתי משפט צבאיים – ומתעדות את מראה עינינו ומשמע אוזנינו. הדוחות מתצפיות אלה מתפרסמים באתר ונשלחים לנציגי הציבור. בתיעוד ובחשיפת המציאות אנו מבקשות להשפיע על דעת הקהל בארץ ובעולם ובכך להביא לסיום הכיבוש ההרסני, הפוגע הן בחברה הפלסטינית הן בחברה הישראלית.

כדי להקל את סבלם של הפלסטינים, לו אנו עדות יום יום במחסומים, אנו מנסות לסייע להם נקודתית במידת האפשר. (כך זה התחיל)