ynet הקמפוס האקדמי באריאל לא יהפוך לאוניברסיטה – חדשות

ynet הקמפוס האקדמי באריאל לא יהפוך לאוניברסיטה – חדשות.

הוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה המליצה כי המרכז האוניברסיטאי בעיר שמעבר לקו הירוק יישאר בסטטוס הנוכחי שלו עד לבדיקה מקיפה שתיערך בשנה הבאה.